Om Blå konferanse

Nærøysund Kommune:

Nærøysund, den nyeste kommunen i Ytre Namdal ble opprettet den 1. januar 2020 ved sammenslåingen av Vikna og Nærøy kommuner.
Nærøysund har over 9 500 innbyggere og omfatter områdene på begge sider av Indre Foldafjord og ut til Viknaøyene og det åpne havstykket Folda. Kommunens administrasjon er delt mellom småbyene Rørvik og Kolvereid, som har 3 100 og 1 800 innbyggere.
Nærøysund er landets største havbrukskommune og en stor fiskerikommune med sjømatbedrifter som til sammen omsetter for over 6 milliarder kroner.
I Nærøysund er det to store lakseslakteri, med et slaktevolum (2018) på cirka 85.000.000 kilo, noe som krever laksetransport på cirka 5.000 vogntog per år. Med de nye anleggene (fra 2021) ved lakseslakteriene planlegges leveranser av årlig cirka 175.000.000 kilo, tilsvarende transport med omtrent 9.700 vogntog.
Rørvik er Trøndelagskystens største fiskerihavn med 15 000 skipsanløp i året. Det finnes rederier, leverandørindustri og faghandel for fiskeriene og havbruket. Ytre Namdal videregående skole på Rørvik har fagtilbud innenfor flere yrkesfag innen blant annet fiske og sjøfart. Skolen har også studiespesialiserende linjer. I Nærøysund kommune finner vi også en privateid videregående skole, Val skoler. Val er en kristen internatskole som tilbyr studieretninger innen naturbruk: akvakultur, landbruk og gartnerifag og hest- og hovslagerfag.
Ytre Namdal har også egen maritim fagskole med linje for dekksoffiserer og maskinoffiser. I år er det startet opp linje i ledelse av havbruksoperasjoner og det planlegges oppstart av linje i ledelse sjøbasert akvakultur neste år.
Mange arbeidsplasser på Rørvik er knyttet til kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting. I tillegg er jordbruk en viktig næringsvei i hele regionen.
Rørvik er anløpssted for Hurtigruten, mens Rørvik lufthavn, Ryum, har avganger både sør- og nordover. Fra Rørvik er det også hurtigbåtforbindelse sørover til Namsos og nordover til Leka.

Historikk rundt Blå Konferanse:

Blå Konferanse ble arrangert første gang tilbake i 2008, og har siden vært avholdt annet hvert år.
Ideen bak konferansen var å skape en arena mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner der samhandling og rekruttering var et naturlig «bakteppe». Begge videregående skolene fant sin naturlige plass og sammen med Ytre Namdal fagskole utgjør disse eierskapet for konferansen.
Helt fra starten av har tanken vært at spennende og kunnskapsrike foredragsholdere (både lokale og utenfra regionen) skal belyse aktuelle problemstillinger og tema for å bygge blå kompetanse, samtidig som deltagerne utveksler erfaringer og bygger nettverk.
Alle konferansene har vært avholdt på kystkultursenteret Norveg, og varer fra lunch til lunch.
Det er blitt en god tradisjon at den første konferansedagen avsluttes med en treretters middag på kvelden med elevene på Restaurant og matfag ved Ytre Namdal vgs som vertskap. Elevene står da sammen med en innleid «mentorkokk» for all matservering, og selvfølgelig er råstoffet i sin helhet hentet fra havet.
Konferansen finansieres med deltakeravgift, sponsorstøtte fra næringslivet og midler fra det regionale virkemiddelapparatet.
Målet vårt har alltid vært å ha interessante og aktuelle foredragsholdere fra næringslivet, FoU-miljø og myndigheter som kan beskrive nåsituasjonen, definere tiltakene som er gjort, og deretter beskrive klare målsetninger og verktøy for vegen videre. Foredragsholderne kommer fra både maritim og marin sektor, og ikke minst jobber vi for at kompetanserike FoU-miljøer kan gi oss empirisk og riktig forankring og dermed bistå med å finne de riktige verktøyene for å nå de ambisiøse målsettingene som skisseres.
Dialog og åpenhet er viktig, og et særdeles nødvendig grunnlag for debatt og sameksistens mellom de ulike interessentene langs Norges kyst. Dette kommer spesielt godt frem i den avsluttende dialogdebatten, som ofte blir det du husker aller best fra konferansen. Her møtes politikere, næringslivsfolk, forskere, finans og gründere til en dialog med kompetanseutveksling og erfaringsdeling som fokus.
Å skape en aktuell og innovativ samhandlingsarena for framtida er det viktigste Blå konferanse kan ha som mål.
Samarbeidspartnere i 2020:

  • Sparebank1 Smn
  • InnovArena
  • NTS Management
  • SinkabergHansen
  • Ulsund Rederi
  • SalmoNor
  • Namdalskysten Næringsforening

Vi har nær kontakt med de ulike næringssektorene i utviklingsfasen av konferanseprogrammet, noe som sikrer at vi klarer å belyse og forankre de ulike temaene som kommer opp.

Framtidsperspektiv:

Konferansen har etter hvert fått mange gode ressurspersoner i sin tilhengerskare, og AquaNor og NorFishing har vært gode arenaer både for markedsføring og nettverksbygging for Blå konferanse. Her treffer vi mulige konferansedeltagere, og det bygges nye relasjoner som danner grunnlag for videre samarbeid.
I en region som vår er avstandene store, og vi er derfor prisgitt slike større arrangementer. Gjennom synlighet på slike arenaer øker vi nedslagsfeltet, og vi er overbevist om at de blå miljøene har et stort behov for å kunne møtes til dialog og samhandling.
De blå næringene skal på en best mulig måte også samles i felles tenkning rundt miljø og bærekraft, noe som konferansen i 2020 virkelig tar høyde for.
Det er viktig at det blå næringslivet står samlet i forhold til den utviklinga som ligger i myndighetenes framtidsperspektiv, der en ser for seg en mangedobling av sjømatproduksjonen i årene fremover. Dette krever at næringslivet samhandler, men det er samtidig viktig at befolkningen har et bevisst forhold og eierskap til disse viktige næringene for kystsamfunnene.